Economie

Promisiuni electorale 2008

1. PDL

Principii:

 • Îmbunătăţirea alocării resurselor: direcţionare spre sectoarele care contribuie cel mai mult la creşterea productivităţii;
 • Stabilitatea macroeconomică bazată pe stabilitatea preţurilor;
 • Diminuarea rolului statului în economie;
Mai mult
 • Eliminarea distorsiunilor competitive induse de politica fiscală;
 • Finalizarea procesului de privatizare;
 • Încetinirea creşterii consumului privat;

Salariul minim garantat:

 • 1000 lei.

Șomaj:

 • < 25 de ani taxe 0 pentru fiecare angajat;
 • Facilități fiscale (scutiri și diminuări) de impozite pentru angajatorii care angajează tineri;
 • Angajatorii sa fie scutiți de plata impozitului pentru salariații studenți, angajații part-time pe durata facultății;

Inflație:

 • Pact politic pentru aderarea României la Zona Euro;

Investiții:

 • Investiţii publice inteligente, în dezvoltarea infrastructurii, educaţie, sănătate, dezvoltare rurală şi protecţia mediului, în IT şi tehnologie avansată;
 • Program multianual de promovare a turismului românesc;
 • Investiţii masive în infrastructură şi în modernizarea rurală şi urbană;

Buget/finanțe:

 • Programare bugetară multianuală și elaborarea unui plan de raţionalizare a cheltuielilor bugetare;

Bănci/piața de capital:

 • Fond destinat promovării capitalului românesc pe pieţele externe, regionale și internaţionale;
 • Creșterea capitalizării Eximbank pentru a garanta contracte până la valoarea de 100 milioane de euro, precum și pentru sprijinirea exportatorilor;

Taxe și impozite:

 • 10% pentru salarii mai mici decât salariul mediu brut, 16% pentru restul;
 • 16% impozit pe profit;
 • Reducere la jumătate a numărului de impozite şi taxe fiscale şi parafiscale;
 • Scăderea impozitului pe dividende si cresterea impozitului pe tranzacțiile imobiliare;
 • Reducerea taxelor aferente operaţiunilor de carte funciară și întăbulare;
 • Reduceri fiscale pentru primul an de activitate profesională (100% în primele 6 luni și 50% în următoarele 6 luni);

Mediul de afaceri:

 • Mediu de afaceri stabil, predictibil, prietenos;
 • Reducere continuă a barierelor la intrarea și ieșirea de pe piaţă;
 • Eficientizarea sistemului de autorizare și înregistrare a firmelor;
 • Orice modificare a Codului fiscal să fie realizată numai după consultarea partenerilor sociali, de regulă, cu un an înainte;
 • Îmbunătăţirea procedurilor și reglementărilor privind falimentul;
 • Înfiinţarea unei firme într-o oră;

IMM:

 • Crearea unui „scut fiscal” prin calcularea limitei maxime de suportabilitate a taxelor și impozitelor pentru IMM și aplicarea regimului diferenţiat faţă de companiile mari;
 • Fond de risc pentru IMM-uri și tranzacţionarea pe bursă a creanţelor bancare asupra IMM-urilor;
 • CEC – bancă pentru IMM-uri: susţinerea dezvoltării IMM-urilor; cofinanțare pentru programele comunitare;
 • Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare europeană prin pregătirea și instruirea companiilor românești și a instituţiilor publice;

Administrare:

 • Mărirea eficienţei alocării fondurilor publice, reducerea cheltuielilor administrative;
 • Adoptarea Actului Unic de Control;
 • Generalizarea ghișeului unic.
 • Reorganizarea structurilor politico-administrative pentru reducerea costurilor;
 • Generalizarea e-administraţiei;

Cercetare și dezvoltare:

 • Neimpozitarea profitului reinvestit în active productive și formare profesională, precum și în cercetare și dezvoltare;
 • Alocarea a 1,5% din PIB pentru cercetare și dezvoltare;
 • Realizarea a cel puţin 10 poli de excelenţă în învăţământul superior și în cercetarea știinţifică;
 • Înfiinţarea de parcuri știinţifice și tehnologice în parteneriat public-privat;
 • Integrarea cercetării românești în Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice

2. PSD-PC

Principii:

 • Acordarea unei importanţe sporite convenţiilor colective;
 • România trebuie să treacă de la consum şi importuri la investiţii şi exporturi ca principale motoare de creştere;
 • Continuarea procesului dezinflaţionist şi menţinerea în limite sustenabile a deficitului extern;
 • Obiectiv: creștere economică medie de 6%;
Mai mult
 • Măsuri netarifare pentru „calmarea” importurilor;

Salariul minim garantat:

 • Salariul minim brut = 50% din câştigul salarial mediu brut. Creşterea salariului mediu brut cu 75% până in 2012 (905 euro);

Șomaj:

 • Creşterea gradului de ocupare la minimum 65%, în 2012;
 • Simplificarea procedurilor de angajare şi concediere a lucrătorilor;

Inflație:

 • Asigurarea unei creşteri economice neinflaţioniste;
 • Înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Stabilitate Macroeconomică (CNSM);
 • Finalizarea, în cursul anului 2009, a alinierii preţurilor administrate la nivelul preţului pieţei;

Investiții:

 • Dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport – prioritate zero a programului public de investiţii;

Buget/finanțe:

 • Asigurarea caracterului multianual al cheltuielilor bugetare în acord cu perspectiva financiară europeană;
 • Limitarea numărului rectificărilor bugetare;
 • Obligativitatea elaborării studiilor de impact pentru orice normă fiscal-bugetară nou-creată, modificată sau abrogată;
 • Ancorarea nivelului redevenţelor de valoarea economică de piaţă;

Bănci/piața de capital:

 • Creşterea capitalizării bursiere cu 30% annual;
 • Aplicarea unei cote de impozitare de 1%, pentru 3 ani asupra câştigurilor obţinute din tranzacţionarea pe piaţa de capital;
 • Listarea la Bursa de Valori a cel puţin 10% din principalele 100 de societăţi de stat;
 • Scăderea costurilor de operare pe piaţa de capital;
 • Vânzarea unor pachete de cel puţin 20% din cele mai importante companii de stat;

Taxe și impozite:

 • Menţinerea cotei unice de impozitare directă a venitului personal şi a profitului;
 • Scutirea de impozit pe profitul reinvestit în utilaje, echipamente şi tehnologii;
 • Identificarea şi aplicarea de măsuri de administrare fiscală, în scopul diminuării economiei subterane;
 • Simplificarea regimului parafiscal prin reducerea numărului de taxe şi tarife;

Mediul de afaceri:

 • Crearea Consiliului Naţional Român de Competitivitate (CNRC);
 • Reducerea drastică, până la eliminare, a barierelor la intrarea/ieşirea de pe piaţă a agenţilor economici;
 • Înăsprirea gradului de sancţionare pentru evaziune fiscală;
 • Depolitizarea autorităţilor de reglementare şi punerea acestora în afara influenţei agenţilor economici;

IMM:

 • Dezvoltarea capacităţii competitive a IMM-urilor;
 • Construirea unui nou sistem de susţinere a start-up-urilor;

Administrare:

 • Management bazat pe obţinerea de rezultate prin utilizarea planificării strategice multianuale;
 • Limitarea numirilor politice;

Cercetare și dezvoltare:

 • Finanţarea destinată cercetării fundamentale şi aplicative, până la un nivel de 1% din PIB în 2012

3. PNL

Principii:

 • Mai puţine taxe şi impozite, mai multe venituri bugetare;

Salariul minim garantat:

 • Salariul minim brut să reprezinte aproape 45% din salariul mediu brut in 2012; Salariu mediu brut: peste 800 euro în 2012;
Mai mult

Șomaj:

 • Modernizarea legislaţiei de reglementare a Serviciului Public de Ocupare şi a Autorităţii Naţionale pentru Calificări;
 • Asigurarea de măsuri de protecţie socială complementare ajutorului de şomaj pentru grupuri sociale aflate în dificultate;
 • Creşterea ratei de activitate de la 63,9% în 2008 la 68% 2012 (stimulente financiare, sprijin pentru obţinerea unor competenţe profesionale mai bune);
 • Reducerea ratei şomajului în rândul tinerilor de la 20,1% în 2007 la 17% în 2012;

Inflație:

 • Evitarea politicii fiscale prociclice pentru a limita deficitul de cont curent şi presiunile inflaţioniste;
 • Politica monetară prudenţială, reducerea ponderii cheltuielilor salariale bugetare;

Investiții:

 • Investitii prioritare: infrastructura de transport și sprijinirea producătorilor agricoli;

Buget/finanțe:

 • Reducerea graduală a deficitului bugetar până la 1% în 2012;
 • Introducerea obligativităţii cadrului bugetar pe termen mediu pe trei ani;
 • Limitarea numărului rectificărilor bugetare: prima va avea loc cel mai devreme la jumătatea anului numai după analiza semestrială a situaţiei bugetare;
 • Trecerea efectivă la programarea bugetară multianuală;

Bănci/piața de capital:

Taxe și impozite:

 • Reducerea cu până la 10% a contribuţiei de asigurări sociale (cu deosebire la nivelul angajatorului);
 • Conceperea unei fiscalităţi specifice pentru societăţile şi fermele agricole pentru stimularea dezvoltării pieţelor de produse agricole;
 • Reducerea treptată a parafiscalităţii;
 • Menţinerea cotei unice de 16%;
 • Introducerea impozitului forfetar pentru unele activităţi economice;
 • Revizuirea bazelor de impozitare în vederea eliminării excepţiilor;
 • E-banking, plăţi cu card on line a taxelor si impozitelor;
 • Creşterea nivelelor de deductibilitate pentru contribuţiile din venit la fondurile private de pensii şi de sănătate;

Mediul de afaceri:

 • Impunerea evaluării de impact a oricărui act normativ;
 • Îmbunătăţirea cadrului de organizare şi funcţionare al agenţiilor de reglementare şi control;
 • Reducerea procedurilor administrative referitoare la obţinerea de autorizaţii, avize;
 • Asistenţă pentru creşterea ponderii exporturilor româneşti de produse industriale;

IMM:

 • Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării incubatoarelor de afaceri;
 • Facilitarea accesului la finanţare;
 • Scăderea numărului avizelor şi autorizaţiilor necesare IMM-urilor;
 • Susţinerea start-up-urilor;

Administrare:

 • Creşterea capacităţii de administrare fiscală şi colectare a impozitelor şi taxelor: buget de 40% din PIB;
 • Restructurarea cheltuielilor publice;
 • Introducerea unui sistem electronic centralizat de achiziţii pentru instituţiile publice;
 • Adoptarea unei legi unitare de salarizare în sectorul public;
 • Crearea unui ghişeu unic;

Cercetare și dezvoltare:

 • 1% din PIB pentru cercetare din 2010;
 • Încurajarea participării sectorului privat în programul de cercetare – dezvoltare.

4. UDMR

Principii:

 • Reducerea continuă a rolurilor economice ale statului (la nivel central şi local);
 • Reprimarea economiei negre şi a celei gri;
 • Stabilirea unei politici bugetare care să ofere suport real comunităţilor minoritare şi autorităţilor locale;
Mai mult

Salariul minim garantat: –
Șomaj:

 • Sprijin pentru angajatorii care angajează cu program de muncă parţial;
 • Extinderea şi întărirea reţelei de educaţie a adulţilor în limba maghiară;
 • Atenţie specială integrării pe piata muncii a tinerilor şi a persoanelor aflate în şomaj;

Inflație:

 • Finanţarea neinflaţională a deficitului bugetar;
 • Crearea treptată şi stabilizarea unor condiţii macroeconomice indispensabile adoptării euro (deficit bugetar sub 3%, inflaţie anuală între 2-3%);

Investiții:

 • Investiții considerabile în infrastructură, agricultură;

Buget/finanțe:

 • Buget multinanual;
 • Finanţarea autorităţilor locale în conformitate cu sarcinile deţinute;

Bănci/piața de capital:

 • Condiţii mai severe pentru credite de consum;

Taxe și impozite:

 • Păstrarea sistemului actual al impozitului unic pe venit/ profit;
 • Creşterea perioadei de intrare în vigoare a măsurilor care modifică sistemul financiar la 2 ani;
 • Comasarea diferitelor tipuri de impozite;
 • Dreptul autorităţilor locale de a devia de la nivelul stabilit central al taxelor şi impozitelor locale;
 • Cel puţin 15% din TVA si impozitul pe venit în totalitate să rămână la nivel local;

Mediul de afaceri: – IMM:

 • Creșterea susţinerii IMM-urilor de la 0,2% la 0,4% din Produsul National Brut;
 • Extinderea rolului şi diversificarea mijloacelor Fondului Naţional de Garantare;
 • Simplificarea reglementărilor privind IMM;

Administrare:

 • Informatizarea totală şi interconectarea sistemelor direcţiilor financiare;
 • Reducerea costurilor de încasare a taxelor;

Cercetare și dezvoltare:

 • Rezervarea a 1% din venitul naţional brut pentru cercetare ştiinţifică, inovaţie şi dezvoltare

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: