Economie

Angajamente guvernamentale

1. GUVERNUL VICTOR PONTA (2012): PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult
 • Realizarea unui mix eficient între politicile de stimulare a creșterii economice și obiectivul asigurării stabilității economice și finanțare a țării;
 • Execuția bugetară se va realiza de o manieră prudentă, concomitent cu respectarea obligațiilor asumate către diferite categorii de cetățeni, reîntregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2010 și restituirea sumelor reținute fără bază legală pensionarilor;
 • Gestionarea finanțelor publice va fi caracterizată prin predictibilitate, transparență, reguli și proceduri clare în toate segmentele acestora, atât la nivel central, cât și la nivel local;
 • Creșterea încasărilor bugetare prin eficientizarea administrării fiscale, prin aplicarea de proceduri moderne de control, lupta fermă împotriva evaziunii fiscale și a corupției;
 • Reducerea drastică a cheltuielilor materiale ale instituțiilor bugetare și ierarhizarea investițiilor publice în funcție de influențele economico-sociale favorabile ale acestora;
 • Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea mediului de afaceri și întărirea clasei de mijloc;
 • Semnarea de către România a Tratatului Fiscal promovat la nivel european;
 • Îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor acumulate de acestea și prin restrângerea arieratelor, în așa fel ca
 • până la finalul lui 2012 volumul arieratelor să scadă cu circa 1% din PIB;
 • Implementarea unor măsuri fiscale menite să deblocheze plățile și mecanismele de compensare a TVA;
 • Sporirea competitivității economice și refacerea încrederii investitorilor și a clasei antreprenoriale în mediul de afaceri românesc;
 • Îmbunătățirea legii insolvenței și a procedurilor de restructurare/lichidare împreună cu Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor Publice pentru dinamizarea mediului de afaceri;
 • Acces crescut la achiziții publice pentru IMM-uri, stimulat direct prin cadrul de reglementare, favorizând și sistemul de calificare al acestora și simplificarea criteriilor de eligibilitate;
 • Redesenarea arhitecturii și ecologiei de business ca principal factor de creștere a eficienței și competitivității economice;
 • Efort explicit în potentarea demersului mediului privat de refacere a potențialului de creștere neinflaționist al economiei României;
 • Promovarea de măsuri pentru reducerea costului creditului dintr-o perspectivă sistemică, creșterea intermedierii financiare prin dezvoltarea unei platforme de scontare, înființarea instituției mediatorului de credite, introducerea unui registru de creanțe;
 • Control financiar fiscal de fond doar o singură dată la trei ani pentru IMM-uri și aplicarea principiului ”o singură dată” în vederea eliminării solicitărilor adresate IMM-urilor de către o instituție publică de a depunde documente emise de către alte instituții;
 • Elaborarea și implementarea ”Testului IMM” – Impactul asupra IMM-urilor;
 • Modificarea și operaționalizarea Legii Parteneriatului Public Privat;
 • Creșterea ratei ocupării pieței muncii atât în cadrul grupurilor defavorizate și a șomerilor de lungă durată și a tinerilor;
 • Promovarea unui program prioritar cu partenerii sociali pentru păstrarea și creșterea numărului de locuri de muncă;
 • Reanalizarea Codului Muncii și a Legii salarizării unice pentru salariații bugetari;
 • Reîntregirea salariilor personalului bugetar.

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU (2012): PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
 • Creșterea gradului de ocupare a pieței de muncă la 65% în anul 2013 și continuarea eforturilor pentru a atinge ținta de 70% conform Strategiei Europa 2020;
 • Realizarea treptată a sistemului de remunerare în sistemul bugetar bazat pe echitate și coerență, sustenabil din punct de vedere financiar;
 • Diminuarea în continuare a poverii administrative, fiscale și a parafiscalității pentru mediul de afaceri;
 • Continuarea programelor pentru facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare;
 • Aplicarea recomandărilor Comisiei Europene în domeniul IMM-urilor, prevăzute în documentul Small Business Act;
 • Reducerea deficitului bugetar la cel mult 3% din PIB în anul 2012;
 • Preocupare pentru majorarea prudentă a salariilor din sectorul public și a pensiilor;
 • Adoptarea unor politici salariale responsabile în sectorul public, care să asigure sustenabilitate fiscală și să ajute la păstrarea competitivității;
 • Elaborarea și aprobarea Legii privind amnistia fiscală pentru funcționarii publici;
 • Asigurarea unui sistem fiscal predictibil și stabil;
 • Asigurarea unui nivel de 4% din PIB în anul 2012 a cheltuielilor de capital ce corespund investițiilor cofinanțate din fonduri UE, inclusiv din împrumuturi externe;
 • Reducerea numărului taxelor și tarifelor cu caracter nefiscal, de la 237 în prezent la cel mult 100, conform bunelor practici internaționale;
 • Analiza modalităților de taxare a marilor averi;
 • Consultarea online a situației fiscale personale la zi și posibilitatea plății taxelor online;
 • Transparența cheltuielilor publice, creșterea eficienței politicii fiscal-bugetare și îmbunătățirea predictibilității acesteia, prin promovarea Codului finațelor publice locale;
 • Definitivarea și promovarea proiectului legii privind Codul Administrativ al României, precum și monitorizarea armonizării legislației ca urmare a adoptării Codului Administrativ al României;
 • Elaborarea proiectului Codului de procedură administrativă și stabilirea unor proceduri unitare de lucru.

3. GUVERNUL EMIL BOC II (2009-2012): PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012

Mai mult
 • Regândire impozitului minim obligatoriu bazat pe OUG nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009;
 • Adoptarea și aplicarea Legii responsabilității fiscale;
 • Trecerea la elaborarea bugetului de stat în sistem multianual;
 • Sprijinirea mediului de afaceri și elaborarea unui set de politici noi pentru sprijinirea IMM-urilor;
 • Sprijinirea creării de noi locuri de muncă;
 • Aprobarea de către Parlament a bugetului pentru anul 2010, având ca parametru de bază respectarea unui deficit bugetar de 5,9% din PIB;
 • Adoptarea de urgență a Legii responsabilității fiscale care să impună bugetarea multianuală și încadrarea în anvelopa bugetară aprobată pentru ordonatorii de toate nivelurile;
 • Creșterea semnificativă a gradului de absorbție a fondurilor de la Uniunea Europeană;
 • Reducerea fraudei fiscale și a arieratelor din economie;
 • Orientarea către proiecte de investiții publice care vor atrage o parte a forței de muncă eliberate ca urmare a efectelor adverse ale crizei economice;
 • Eliminarea cheltuielilor în exces la nivelul întreprinderilor de stat;
 • Adoptarea Legii responsabilității fiscale până în martie 2010;
 • Continuarea reformării și simplificării sistemului de salarizare în domeniul public;
 • Adoptarea de măsuri pentru eficientizarea comportamentului autorităților publice locale astfel încât să fie minimizate riscurile de natură fiscală provenite din activitatea acestora;
 • Accelerarea procesului de descentralizare a administrației publice, prin adoptarea de măsuri concrete până la sfârșitul anului 2010, inclusiv alocarea resurselor financiare;
 • Continuarea consolidării fiscale în direcția îndeplinirii țintei de deficit de 3% din PIB prin măsuri structurale care să asigure sustenabilitatea pe termen mediu și menținerea calendarului de adoptare a monedei euro;
 • Promovarea unei politici fiscale anticiclice care să ofere sustenabilitate procesului de creștere economică;
 • Reforma administrației fiscale;
 • Creșterea eficienței politicii fiscal-bugetare și îmbunătățirea predictibilității acesteia;
 • Adoptarea bugetului pe anul 2010;
 • Instituirea unei politici salariale prudentă în sectorul bugetar, care să țină seama de constrângerile macroeconomice și bugetare;
 • Promovarea Legii responsabilității fiscale;
 • Reducerea graduală a deficitului bugetar până la un nivel situat sub 3% din PIB în anul 2012;
 • Reorientarea cheltuielilor publice, prin stabilirea de priorități clar formulate, în special pentru proiectele de investiții prin elaborarea și punerea în aplicare a unui program multianual de investiții;
 • Diminuarea cheltuielilor cu salariile prin mai buna delimitare a funcțiilor diferitelor autorități;
 • Creșterea nivelului veniturilor bugetare prin promovarea unor măsuri de lărgire a bazei de impozitare și îmbunătățirea colectării;
 • Reducerea fraudei și neconformării în domeniul TVA și reformarea procesului de rambursare a TVA pentru a soluționa întârzierile în decontarea rambursărilor;
 • Elaborarea în regim de urgență a unui sistem de raportare centralizată a cheltuielilor efectuate de autoritățile locale;
 • Perfecționarea sistemului de colectare a taxelor și impozitelor prin sistemul ”Ghișeul unic”;
 • Echilibrarea pieței muncii și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;
 • Finalizarea și implementarea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici și a personalului contractual bugetar, care să aibă la bază criterii de diferențiere și corelare a salariilor între funcții și domenii de activitate bugetară;
 • Creșterea gradului de ocupare la minimum 65% până în 2013;
 • Intensificarea procesului legislativ și de aplicare a măsurilor instituționale care vizează reducerea muncii la negru;
 • Accelerarea reformelor procompetitive și promovarea unui mediu concurențial corect;
 • Elaborarea și implementarea unei strategii integrate și transparente pentru îmbunătățirea și dezvoltarea mediului de afaceri;
 • Aplicarea noului cadru de politici în domeniul IMM al Comisiei Europene – Small Business Act;
 • Facilitarea accesului întreprinderilor la fondurile structurale europene și la mecanismele de finanțare puse la punct prin intermediul EXIMBANK, CEC, Fondului Român de
 • Garantare pentru IMM, a Fondului de Garantare pentru Agricultură, a Fondului Român de Contragarantare pentru IMM înființat în 2009;
 • Crearea cadrului instituțional, legislativ și financiar favorabil susținerii IMM-urilor și a inițiativei private;
 • Contracararea efectelor crizei economice globale prin implementarea, în regim de urgență, a unor măsuri de natură economică și de reglementare fiscală, în vederea susținerii și stimulării IMM-urilor;
 • Racordarea politicilor în domeniul IMM-urilor la obiectivele Lisabona;
 • Dezvoltarea capacității tehnologice a IMM-urilor;
 • Stimularea activității de producție și valorificare din resurse locale;
 • Sprijinirea activităților inovative;
 • Dezvoltarea bazei antreprenoriale durabile;
 • Plasarea prin intermediul BVB a unor emisiuni de obligațiuni de stat;
 • Vânzarea prin mecanismele BVB, prin ofertă publică, a unor pachete de acțiuni la companii deținute de stat din domeniul energetic;
 • Inițierea proiectelor de acte normative având ca scop consolidarea mediului de afaceri și dezvoltarea activităților din domeniul profesiilor liberale;
 • Reducerea și simplificarea procedurilor administrative cu impact asupra mediului de afaceri și profesiilor liberale, inclusiv prin înființarea și operaționalizarea unor birouri (ghișee) unice, pentru rezolvarea tuturor problemelor administrative;
 • Implementarea cadrului legal de reglementare a activităților din domeniul profesiilor liberale, în concordanță cu prevederile europene privind recunoașterea calificării profesionale și serviciile pe piața internă;
 • Elaborarea și implementarea reglementărilor privind secțiunile de funcționare și dezvoltare ale bugetelor locale; adaptarea sistemului de echilibrare a bugetelor locale;
 • Includerea în legile anuale ale bugetului de stat a unor anexe distincte care să conțină estimările pentru următorii 3 ani ale sumelor ce se vor aloca bugetelor locale;
 • Creșterea autonomiei financiare a unităților administrativ-teritoriale și a veniturilor bugetelor locale ale acestora;
 • Acordarea dreptului autorităților locale de a modifica nivelul impozitelor și taxelor locale în funcție de necesitățile locale și gradul de suportabilitate al populației;
 • Calcularea valorii impozabile a clădirilor și terenurilor din intravilanul localităților prin raportarea la valoarea de piață a acestora;
 • Alocarea integrală la bugetele locale a sumelor provenite din amenzile aplicate persoanelor juridicie;
 • Implementarea prevederilor Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

4. GUVERNUL EMIL BOC I (2008-2009): PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
 • Reducerea deficitului bugetului general consolidat la maximum 1,7% din PIB în 2009;
 • Reducerea deficitului de cont curent din balanța de plăți externe la 10,5% din PIB în 2009;
 • Menținerea cotei unice de impozitare de 16%;
 • Reducerea cheltuielilor cu personalul din administrația publică centrală cu până la 20% față de cele înregistrate în 2008;
 • Reducerea cu 15% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile față de nivelul înregistrat în 2008;
 • Instituirea unui moratoriu pe o perioadă de 12 luni, prin care se interzice achiziționarea de bunuri și servicii, inclusiv obiecte de inventar, neesențiale pentru funcționarea la parametri optimi a instituțiilor publice;
 • Adoptarea proiectului legii sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici;
 • Raționalizarea cheltuielilor cu ajutoare și prestații sociale;
 • Asigurarea cu prioritate, prin legea bugetului de stat pe 2009, a sumelor necesare cofinanțării proiectelor de investiții din fonduri structurale, precum și a cofinanțării programelor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală;
 • Majorarea capitalului CEC Bank în scopul finanțării proiectelor IMM-urilor;
 • Majorarea capitalului Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri;
 • Aplicarea noilor scheme de ajutor de stat în vederea stimulării activităților de producție și inovare a IMM-urilor;
 • Trecerea la elaborarea bugetului de stat în sistem multianual;
 • Asigurarea unui cadru normativ și instituțional stabil în scopul stimulării activității IMM-urilor și asigurării unui mediu de afaceri predictibil;
 • Creșterea alocațiilor de stat pentru copii;
 • Creșterea gradului de ocupație a pieței muncii de la 59% la minimum 65% în 2012;
 • Creșterea salariului minim brut pe economie astfel încât să atingă 50% din salariul mediu brut pe economie până la sfârșitul lui 2012;
 • Creșterea salariului mediu brut nominal pe economie cu 55% până în 2012:
 • Dezvoltarea capacității competitive a sectorului IMM-urilor și încurajarea capitalului autohton;
 • Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare prin programe cu sprijin financiar extern și/sau de la bugetul de stat;
 • Stimularea exporturilor de produse cu grad înalt de prelucrare și a accesului IMM-urilor pe piețele externe;
 • Consolidarea pieței de capital prin crearea unei piețe competitive (creșterea volumului activității de investire, diversificarea instrumentelor financiare, atragerea de noi participanți pe piață, crearea unei culturi investiționale pe piața de capital);
 • Scăderea costurilor de operare pe piața de capital;
 • Dublarea numărului de investitori activi pe piața de capital până în 2012;
 • Implementarea unui sistem fiscal-bugetar sustenabil, care să asigure consolidarea fiscală, în concordanță cu obiectivele Programului de Convergență, precum și diminuarea deficitului de cont curent al balanței de plăți externe;
 • Restructurarea cheltuielilor publice, în sensul diminuării cheltuielilor curente de administrare, și orientarea fondurilor astfel rezultate către investiții și protecție socială;
 • Creșterea eficacității administrării fiscale prin creșterea gradului de colectare a veniturilor publice;
 • Asigurarea sustenabilității datoriei publice interne și utilizarea datoriei publice externe ca sursă de creștere economică;
 • Simplificarea sistemului de taxe, impozite și tarife parafiscale, inclusiv posibilitatea introducerii de cote de TVA reduse pentru anumite produse și servicii;
 • Simplificarea modului de administrare a impozitelor și taxelor;
 • Impozitarea suplimentară a câștigului care nu este efectul unui merit specific evident al operatorului economic, ci este generat de factori conjuncturali externi;
 • Reglementarea prin Codul fiscal a contribuțiilor de asigurări sociale și egalizarea bazei impozabile prevăzute pentru calculul contribuțiilor cu cea utilizată la calculul impozitului pe salarii;
 • Modificarea Legii finanțelor publice locale astfel încât să se asigure atât finanțarea cheltuielilor de funcționare pentru serviciile publice din responsabilitatea autorităților locale;
 • Includerea în legile anuale ale bugetului de stat a unor anexe distincte care să conțină estimările pentru următorii 4 ani ale sumelor ce se vor aloca bugetelor locale;
 • Creșterea autonomiei financiare a unităților administrativ-teritoriale prin creșterea și asigurarea stabilității resurselor financiare ale acestora;
 • Acordarea dreptului autorităților locale de a modifica nivelul impozitelor și taxelor locale în funcție de necesitățile locale și gradul de suportabilitate al populației;
 • Calcularea valorii impozabile a clădirilor și terenurilor din intravilanul localităților prin raportarea la valoarea de piață a acestora;
 • Alocarea integrală la bugetele locale a sumelor provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice;
 • Scutirea de impozitul pe profit reinvestit în echipamente și tehnologie;
 • Introducerea sistemului forfetar de impozitare pentru anumite activități și societăți;
 • Eliminarea temporară a impozitului pe veniturile din dobânzile la depozitele bancare, inclusiv ale nerezidenților;
 • Majorarea impozitelor pe clădiri, automobile și ambarcațiuni de lux;
 • Stabilirea unui impozit unitar pe câștigurile bursiere;
 • Perceperea unei TVA de 19% și la tranzacțiile imobiliare efectuate în scopuri comerciale de către persoane fizice;
 • Reintroducerea măsurilor simplificate la TVA pentru tranzacțiile cu bunuri imobile și introducerea măsurilor simplificate la importul de echipamente necesare investițiior proprii ale contribuabililor;
 • Impozitarea cu 16% a câștigurilor din tranzacțiile imobiliare în scopuri comerciale și menținerea actualului sistem de impozitare pentru tranzacțiile imobiliare care nu au scop comercial;
 • Asigurarea unei creșteri economice bazate pe corelația dintre productivitatea muncii și salariile reale;
 • Asigurarea transparenței mixului dintre politicile fiscalbugetare și cele monetare, în scopul asigurării predictibilității pe termen mediu pentru mediul de afaceri;
 • Echilibrarea pieței muncii și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;
 • Intensificarea procesului legislativ și de aplicare a măsurilor instituționale care vizează reducerea muncii la negru.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: