Agricultură

Promisiuni electorale 2008

1. PDL

 • Stimularea producătorilor care produc total sau parţial pentru piaţă;
 • Subvenționarea zootehniei pentru creşterea ponderii acesteia în totalul producţiei de la 1/3 astăzi până la ½ în 2012;
Mai mult
 • Creşterea subvenţiei acordate la peste 300 €/hectar pâna în 2012;
 • Atragerea băncilor în finanţarea fermierilor pe baza certificatelor şi a garanţiei cu terenuri;
 • Înființarea Camerelor Agricole public-private și crearea Caselor de Credit Rural;
 • Măsuri pentru consolidarea pieţei funciare: finalizarea retrocedărilor şi a reformei proprietăţii funciare; introducerea gratuită a cadastrului unitar; legislaţie privind comasarea benevolă a terenurilor; dublarea rentei viagere pentru arendare şi majorarea la 150 €/ha pentru înstrăinarea terenului;
 • Calificarea în meseria de fermier și reconversia profesională gratuită a populaṭiei din mediul rural;
 • Măsuri pentru stimularea organizării pieţelor: facilitarea accesului grupurilor de producători la comerţul organizat;
 • Subvenții pentru nivelarea prețului apei pentru irigaṭii și preluarea sistemelor de irigaṭii de asociaţii de utilizatori;
 • Promovarea produselor cu randamente ridicate obținute prin bio-tehnologii.

2. PSD-PC

 • Vom încuraja şi susține dezvoltarea agroturismului;
 • Suvenții: 1.500 lei/ha cultivat;50% din preţului motorinei; 1.000 lei/ha subvenţie pentru plata diferenţelor de tarif la irigaţii; 50% din preţul de achiziţie al tractoarelor, utilajelor agricole si echipamentelor de irigaţii;
Mai mult
 • 15% din preţul pentru 400.000 tone carne în viu, livrată anual pentru abatorizare;860 lei/cap vită/an, pentru vitele cu producţie de peste 3.700 litri/an;250 lei/ha pentru creșterea calităţii producţiei obţinute pe pajiști;
 • Încurajarea tinerilor fermieri: ajutor de instalare de 25.000 €; subvenţie de 65% din costurile proiectelor de micro-întreprinderi și pensiuni turistice; acoperirea a 30% din creditele pentru producţie; planuri de afaceri gratuite; sprijinirea constituirii asociaţiilor de producători; 390.000 € pe 5 ani pentru constituirea și administrarea grupurilor de producători recunoscute oficial;
 • Dublarea pensiilor fermierilor și îmbunătăţirea legislaţiei privind sistemul de pensii agricole;
 • Prețuri echitabile pentru produsele agricole;
 • Eliminarea izolării sociale prin investiții în creşterea calității vieții în mediul rural. Alianţa PSD+PC îşi propune să asigure un dispensar şi un medic de familie în fiecare comună, precum şi transportul şcolar gratuit pentru elevii de la sate. Vom asigura cursuri gratuite pentru fermieri.

3. PNL

 • Măsuri de stimulare a comasării funciare: renta viageră, pensionarea timpurie, instalarea tinerilor, politica de impozitare, susṭinerea regrupării voluntare a terenurilor, accelerarea realizării cadastrului agricol, crearea unui credit funciar şi a unei instituţii care să se ocupe de comasarea funciară;
Mai mult
 • Clarificarea statutulul fiscal–social al producătorului agricol ṣi politica de impozitare stimulativă pentru cei care produc pentru piaṭă. O politică fiscală pentru „scoaterea la lumină” a producṭiei agricole ṣi combaterea producṭiei ṣi comercializării „la negru”;
 • Politici de dezvoltare a sistemului de irigaṭii: modernizare ṣi reabilitare a sistemelor de irigaṭii existente; crearea asociaṭiilor utilizatorilor de irigaṭii; noi sisteme de irigaţii (bazate pe gravitaţie);
 • Măsuri de stimulare a organizării pieṭelor: facilitarea accesului grupurilor de producători la comerṭul organizat, stimularea pieṭelor de vânzare directă de la producător, silozuri zonale colective pentru stocarea cerealelor ṣi oleaginoaselor;
 • Transferul administrării pieṭelor de gros legume-fructe din jurul Bucureṣtiului către grupuri de producători;
 • Strategie de producṭie ṣi promovare a consumului produselor ecologice; promovarea europeană a unui brand „România Autentică”, valorificând produse tradiṭionale ṣi ecologice româneṣti.

4. UDMR

 • Elaborarea unui sistem de sprijin diferenţiat teritorial;
 • Reînnoirea radicală a sistemului instituţional al managementului în agricultură;
Mai mult
 • Dezvoltarea tehnicilor de creditare, lărgirea gamei de creditare, crearea unui fond de stat pentru garanţii;
 • Credite avantajoase pentru împădurirea terenurilor agricole degradate, reînnoirea terenurilor defrişate pentru înlăturarea erodării solului, drumuri forestiere în zonele împădurite;
 • Subvenţionarea specială a producţiei de lapte pentru piaţă;
 • Aplicarea regulilor şi limitărilor de dobândire a proprietăţii, aplicate cu succes în unele state membre ale UE. Garantarea dreptului la proprietate, elaborarea condiţiilor pentru comasare, schimb de pământ;
 • Introducerea unui sistem intervenţional de achiziţii bazat pe reglementările UE;
 • Reforma evidenţei cadastrale;
 • Elaborarea legii gospodăriilor de familie care să elimine caracterul discriminativ al subvenţionării produselor în funcţie de structura de producţie.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: